Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Νομοθεσία για τα ρέματα


Όπως έχει παγίως κριθεί, κατά την έννοια του άρθρου 188 παρ. 1, 2 και 3 του Κ.Β.Π.Ν. (Δ΄ 580), όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 349 του Κ.Β.Π.Ν., τα ρέματα, διά των οποίων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων, αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς και με τη χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα.

Για τους λόγους αυτούς έχουν ζωτική σημασία για το προστατευόμενο από το αρ. 24 του Συντάγματος οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, ιδίως μάλιστα αυτά που διασχίζουν οικισμούς, και προστατεύονται καθ’ όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να 361Β/0101/ΕΔ/5-1-11 17 από 43 διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων (Σ.τ.Ε. 319/2002, 2669/2001, 2656/1999, κ.ά., Π.Ε. Ολομ. 262/2003). Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδατορέματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπομένης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειόμενης δε κάθε άλλης αλλοίωσης της φυσικής τους καταστάσεως (Σ.τ.Ε. 2873/2004, 2215/2002). Η ένταξή τους σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνο όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και μόνο εφόσον διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Πρωταρχικός όρος για την ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους. Η οριοθέτηση γίνεται επί τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος αποτύπωση του ρέματος σε κατάλληλη κλίμακα, κατόπιν ειδικής μελέτης, (τεχνική έκθεση κατά το αρ. 5 ν. 3010/2002), υδρογεωλογικής και υδραυλικής, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος. Σε καμιά περίπτωση η αποτύπωση αυτή δεν αφορά μόνο στην πραγματική κατάσταση της κοίτης, η οποία έχει ενδεχομένως διαμορφωθεί και από αυθαίρετες επιχώσεις ή άλλες επεμβάσεις. Η οριοθέτηση γίνεται κατ’ αρχήν για το σύνολο του υδατορέματος. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να γίνει τμηματική οριοθέτηση εφόσον τούτο δικαιολογείται για ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος έχει ήδη ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο, και εφόσον στις οικείες μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος. Τέλος, η έκταση, την οποία καταλαμβάνει το ρέμα δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζεται ως χώρος οικοδομήσιμος ή προοριζόμενος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικά ως κοινόχρηστος χώρος (Σ.τ.Ε. 2656/1999, 4654/1996). … Επειδή, περαιτέρω, όπως έχει κριθεί, η έγκριση ή τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και η θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δομήσεως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις αυτές επιβάλλεται να γίνονται μόνο με την έκδοση προεδρικού διατάγματος και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), με τις οποίες οι ρυθμίσεις αυτές ανατίθενται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές διατάξεις. Ο κανόνας αυτός αφορά τόσο τις αμιγώς κανονιστικές πράξεις και τις πράξεις μικτού χαρακτήρα, αλλά και τις ατομικές, διότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνδέει αρρήκτως αυτές τις κατηγορίες πράξεων (Σ.τ.Ε. Ολομ. 3661/2005). Εξάλλου, όπως έχει ομοίως κριθεί, κατά την έννοια των άρθρων 43 παρ. 2, 24 παρ. 1, 2 και 101 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου), που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, (αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, παραλιακές περιοχές, τουριστικοί τόποι, δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές 361Β/0101/ΕΔ/5-1-11 18 από 43 ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, περιοχές υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. β΄ του ν. 3010/2002, κατά το μέρος που αναθέτουν την επικύρωση οριοθέτησης ρεμάτων που εμπίπτουν σε οικισμούς της παραπάνω κατηγορίας στον Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι αντίθετες προς το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος (Π.Ε. Ολομ. 262/2003.)» (Απόφαση Σ.τ.Ε. 3849/2006 κ.α.) και, « Όπως έχει κριθεί, τα ρέματα, δηλαδή οι πτυχώσεις του εδάφους δια των οποίων συντελείται, κυρίως, η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς προς τη θάλασσα και οι οποίες αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς, με την χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν οικοσυστήματα που έχουν ζωτική σημασία για την ισορροπία του περιβάλλοντος, ιδίως μάλιστα αυτά που διασχίζουν οικισμού. Ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, προστατεύονται, καθ’ όλη τους την έκταση και αδιαφόρως των διαστάσεών τους, από το άρθρο 24 του Συντάγματος και από την οικεία νομοθεσία, η οποία αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να διασφαλισθεί η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων, καθώς και ο χαρακτήρας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπόμενης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και ων πρανών τους, για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, και αποκλειόμενης, καταρχήν, κάθε άλλης αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης, με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλάδωσής τους (Π.Ε. 275/2007 αυξ., Σ.Ε. 3849/2006, 7μ., 3430/2006, 2890/2006, 1644/2006, 2873/2004, 2215/2002, 2669/2001, 2656/1999, 4728/1997, 5930/1996, Σ.Ε. 1801/1995, Π.Ε. 551/2001, 184/2003, 282/2003 κ.α.). Περαιτέρω, προκειμένου να λάβουν χώρα οι τυχόν επιτρεπόμενες από ειδικές διατάξεις επεμβάσεις στα υδατορέματα ή και πλησίον αυτών, απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1976, όπως, ήδη, ισχύει (βλ. 2890/2006, 1644/2006, 2873/2004, 2215/2002, 2669/2001 κ.α.)

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (άρθρο 6)

http://thesprotiapress.wordpress.com/2011/03/09/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Δείτε σε ποιο βωμό πάνε να μας θυσιάσουν !

Δείτε γιατί η κυβέρνηση και η ΔΕΠΑ βιάζονται για την συναίνεση της κοινωνίας των ακτών της Ηπείρου για τον αγωγό και ποιο είναι το «Εθνικό Συμφέρον»….

«Στα «χέρια» του Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται το μέλλον των ευρωπαϊκών αγωγών Nabucco, AGRI, ΤΑΡ και ITGI, οι οποίοι συνθέτουν τον λεγόμενο «Νότιο Διάδρομο», καθώς η χώρα έως τα τέλη του έτους αναμένεται να κοινοποιήσει σε ποιους, με ποιον τρόπο και σε ποιες ποσότητες θα διαθέσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα παραχθούν από την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης του σημαντικού κοιτάσματος Shah Deniz.

Η απόφαση θα ληφθεί όχι από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, αλλά από την πολυεθνική κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Shah Deniz.

Πρόκειται για τη βρετανική ΒΡ (25,5%), τη νορβηγική Statoil (25,5%), τη γαλλική Total (10%), τη ρωσική LUKoil (10%), την αζέρικη Socar (10%), την ιρανική NaftIran ή Nico (10%) και την τουρκική ΤΡΑΟ (9%).

Ωστόσο υπήρξε αναθεώρηση παλαιότερης απόφασης που προέβλεπε την επιλογή «αγοραστών», δηλαδή διαφορετικών ανεξάρτητων εταιρειών/κοινοπραξιών που θα εξαγόραζαν τις παραγόμενες ποσότητες αερίου.

Κριτήρια

Και αυτό λόγω του κινδύνου εντέλει να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες κανενός από τους υπό σχεδιασμό ή κατασκευή αγωγούς, εάν δηλαδή ο καθένας έπαιρνε από λίγο.

Στο πλαίσιο αυτό ελήφθη η απόφαση να επιλεγεί μόνον ένας αγωγός που θα αναλάβει τη μεταφορά του αζέρικου αερίου στην Ευρώπη.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή είναι το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου, η εμπορική προοπτική του αγωγού, ο τρόπος υπολογισμού της τιμής (σε σχέση και με την τιμή του πετρελαίου), οι τεχνικές προδιαγραφές του αγωγού, η «ευελιξία» της υποψήφιας κοινοπραξίας (η δυνατότητα δηλαδή αναβάθμισης του έργου και αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου που θα διοχετεύεται μέσω του αγωγού) και η στρατηγική σκοπιμότητα του έργου.

Στο μεταξύ, μόλις χθες, έγινε γνωστό, με ανακοίνωση της LUKoil, πως εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να χρηματοδοτηθούν οι εργασίες εκμετάλλευσης του εν λόγω κοιτάσματος.

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ανέφεραν ότι οι επικεφαλής των δύο «ανταγωνιστικών», αλλά και ελληνικού ενδιαφέροντος αγωγών, ITGI (Interconnector Turkey Greece Italy) και ΤΑΡ εξέταζαν την πιθανότητα συγχώνευσης των δύο αγωγών, ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό, στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist, και ο διευθύνων σύμβουλος του Trans Adriatic Pipeline, Κέτιλ Τούνγκλαντ.

Διαφορετική στρατηγική

Προέβαλε, ωστόσο, το ότι οι δύο κοινοπραξίες ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία και στρατηγική, γεγονός που δυσχεραίνει την όποια συνεργασία.

Επίσης, επισήμανε πως ο αγωγός ΤΑΡ παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του αγωγού ITGI, λόγω του χαμηλότερου κόστους κατασκευής, αλλά και των τεχνικών προδιαγραφών (διέρχεται την Αδριατική στο πιο ρηχό της τμήμα, γεγονός που επιτρέπει τη διέλευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου).

Στον ITGI, προϋπολογισμού 3,4 δισ. δολαρίων, μετέχουν η ΔΕΠΑ, η ιταλική Edison και η τουρκική Botas.

Στον ΤΑΡ, εκτιμώμενου κόστους 1,5 δισ. δολαρίων, συμμετέχουν η ελβετική EGL, η γερμανική ΕΟΝ και η νορβηγική Statoil.

Εν τω μεταξύ, στο πρόσφατο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε ταχθεί υπέρ της συγχώνευσης των αγωγών ITGI και Nabucco προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ακολουθούν παρεμφερή δρομολόγια, ενώ το κόστος του πρώτου είναι σαφώς μικρότερο, καθώς ο Nabucco εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ. *»

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=277307

Την ίδια στιγμή που…

«…Οι ενεργειακές επιχειρήσεις που ελέγχονται στο σύνολο ή μερικώς από το Δημόσιο βάζουν πωλητήριο και μάλιστα η εκποίηση θα γίνει σε τιμές κάτω από το κόστος.

(…)Με άλλα λόγια, «αφήστε τώρα την κουβέντα για το εάν πουλάμε φτηνά ή ακριβά, το πιο σημαντικό είναι να πουλήσουμε γρήγορα, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των δανειστών μας»...

(…)Για μία ακόμη φορά η τρομοκρατία για τα δημοσιονομικά θα αποτελέσει τον δούρειο ίππο, ώστε να περάσει η πολιτική του ξεπουλήματος με τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις.
Ωστόσο τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για την κυβέρνηση, όταν αρχίσουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα συγκεκριμένα ποσά και οι όροι με βάση τους οποίους θα αποκτηθούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις από ξένους (κυρίως) και Έλληνες ιδιώτες.

(…)Μόνο η ΔΕΠΑ, με τα περίπου 91 εκατ. ευρώ κέρδη και με μέρισμα που αντιστοιχεί στο Δημόσιο σε περίπου 12,6 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα διασυνδέσεων και με σχεδόν το σύνολο της εγχώριας αγοράς υπό τον έλεγχό της, αξίζει πολύ περισσότερο από τα 300 εκατ. ευρώ που έδιναν οι Ισπανοί της Gas Natural το 2003 για το 30% της εταιρείας.

Η προσφορά αυτή δεν περιλάμβανε τη συμμετοχή στον αγωγό ITGI (Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία και κυρίως στο υποθαλάσσιο τμήμα με Ιταλία) ούτε τον South Stream ούτε την εισαγωγή αερίου από το Αζερμπαϊτζάν ούτε τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Όλα αυτά προέκυψαν πολύ αργότερα και προσδίδουν μεγάλες υπεραξίες στην κρατική επιχείρηση αερίου.

Αυτό σημαίνει πως λογικά το 32% των μετοχών της ΔΕΠΑ θα πρέπει να αποφέρει τουλάχιστον τα διπλάσια ποσά στο Δημόσιο, αλλά κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Άλλωστε πληροφορίες του «Π», που προέρχονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς ομίλους, με έδρα στην Κεντρική Ευρώπη, αναφέρουν πως οι εκτιμήσεις τους προσδιορίζουν το τελικό τίμημα πώλησης στα επίπεδα των 200-250 εκατ. ευρώ.

Βεβαίως, εξαρτάται κι από το πόσοι και ποιοι θα ενδιαφερθούν τελικά για να αναδειχθούν σε στρατηγικούς επενδυτές στην επιχείρηση. Όπως λένε οι ίδιοι κύκλοι, η εμφάνιση, για παράδειγμα, των Ρώσων της Gazprom θα ανεβάσει τον πήχη και η «μάχη» για τη ΔΕΠΑ θα αποκτήσει... άγρια ομορφιά!

Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση ποσοστού της επιχείρησης μέσα στο 2011 εκτιμάται πως είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος, καθώς ο χρόνος πιέζει, οι σύμβουλοι ακόμη δεν έχουν διατυπώσει επίσημα τις προτάσεις τους και όλα θα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα.

(…)Όλα αυτά γίνονται με έναν και μόνο στόχο: Να ξεπουληθούν τα πάντα σε εξευτελιστικές τιμές! Το χειρότερο, ωστόσο, έρχεται μετά! Όταν δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα κρατικής παρουσίας στις αγορές και οι ιδιώτες θα κάνουν το δικό τους πάρτι!»

http://www.topontiki.gr/article/17446

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Κομμένες οι ξαπλώστρες στις παραλίες


Οι εαρινές εξορμήσεις στις παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει και η εκμετάλλευση…

του αιγιαλού από επιτήδειους επιχειρηματίες καλά κρατεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την απαράδεκτη κατάσταση, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές παραλίες στη χώρα μας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες ανακοίνωσε ότι θα ενεργήσει τα δέοντα προκειμένου να μην καταλαμβάνονται οι παραλίες από ξαπλώστρες, ομπρέλες, κανό και σκάφη αναψυχής, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους λουόμενους.

Σε δήλωσή του μάλιστα τόνισε ότι:

“Είναι γνωστή σε όλους η τάση να καταλαμβάνεται από τον εκμεταλλευτή εκ των προτέρων και μάλιστα εν πολλοίς με μόνιμες εγκαταστάσεις, ολόκληρος αιγιαλός με ομπρέλες, ξαπλώστρες, σκάφη κ.λπ., σε τρόπο ώστε να αποκλείεται εντελώς τμήμα του κοινού, που δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των, επ’ ανταλλάγματι, υπηρεσιών του παραχωρησιούχου, από την χρήση του κοινόχρηστου αγαθού. Αυτές οι πρακτικές είναι ασφαλώς παράνομες”.

newsbomb.gr

Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Φυσικές λύσεις για το σπίτι μας

Αν μεγαλώνετε παιδί,εάν έχετε κατοικίδιο η απλά αγαπάτε τον φυσικό τρόπο ζωής και απεχθάνεστε οποιοδήποτε χημικό προϊόν, παρακατω θα βρείτε μερικούς τρόπους να αντιμετωπίσετε τα ενοχλητικά ζουζούνια που τρυπώνουν σπιτι μας.

Μύγες
Γεμίστε ένα υφασμάτινο σακουλάκι με φύλλα δάφνης η μέντα αποξηραμένα και τοποθετήστε τα κοντά στις πόρτες η τα παράθυρα του σπιτιού σας.Οι μύγες θα μετακομίσουν.

Κουνούπια

Ο βασιλικός η Αρτεμισία το γαρύφαλλο το θυμάρι το γεράνι απωθούν τα κουνούπια.Δεν ειναι τυχαίο άλλωστε που τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε ουτε ένα σπίτι χωρίς μερικές γλάστρες με βασιλικό.Το καμενο δεντρολίβανο μπορεί άνετα να αντοικαταστήσει το γνωστο φιδακι του εμπορίου για την προστασια σας στον κηπο η στο μπαλκόνι σας.Στην νυχτερινή σας έξοδο καντε επαλειψη στα γυμνα σημεια τους σώματος σας(συνήθως χερια & ποδια)με έλαιο λεβάντας θα μυρίζετε ομορφα και θα κρατήσει μακριά σας τα κουνούπια για αρκετές ώρες.

Σκόροι
Αποφύγετε την ναφθαλίνη για να φυλάξετε τα ρούχα σας από τον σκόρο. (Είναι καρκινογόνος ουσία). Βάλτε ανάμεσα στα ρούχα, τσέπες κλπ., ολόκληρα κομμάτια από το εξαίσιο μπαχαρικό, το γαρύφαλλο.Είναι αποτελεσματικό, ασφαλές, οικονομικό και μυρωδάτο.

Κατσαριδες
Στο φαρμακείο μπορείτε να βρείτε βόρακα (ορυκτο) σε μορφή σκόνης.Ανακατέψτε τον με ίση ποσότητα ζάχαρης και ψεκάστε το μίγμα στα σημεία που περνανε οι κατσαρίδες.Ένας άλλος τρόπος να εξαφανιστούν οι κατσαρίδες από το σπίτι σας είναι η Νεπέτα (βοτανο).Τρίψτε φύλλα νεπέτας σε νερο αφήστε το 20 λεπτά να ξεκουραστει,μετά σουρώστε και ψεκάστε στο σημειο που θέλετε.
Μυρμήγκια
Γεμίστε το ψεκαστήρι σας με σαπουνόνερο και ψεκαστε πανω τους,εάν έχετε εντοπίσει το σημείο που τρυπώνουν σπίτι σας τοποθετήστε στο κενο ωμό σκορδο.Τα μυρμηγκια επίσης απεχθάνονται την μυρωδιά της ρίγανης. Πηγήvotana-kipos

Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Εναλλακτικός τουρισμός

Ο εναλλακτικός τουρισμός εκτός από τη συμβολική έννοια που έχει αποκτήσει ως μορφή τουρισμού, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση, η άρνηση των απρόσωπων τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών ή ο συνδυασμός των διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, αναφέρεται σε κάθε ειδική μορφή τουρισμού, η οποία προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας.
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι πάρα πολλές σε αριθμό και φυσικά θα ήταν αδύνατον να αναπτυχθούν όλες στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος.
Ωστόσο, ενημερωτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις κυρίες μορφές εναλλακτικού τουρισμού:
• Αγροτουρισμός
• Συνεδριακός τουρισμός
• Ορειβατικός και ο περιπατητικός τουρισμός
• Εκπαιδευτικός-πολιτιστικός τουρισμός
• Τουρισμός υγείας
• Αθλητικός τουρισμός
• Χειμερινός τουρισμός
• Παράκτιος, παραλίμνιος, παραποτάμιος, θαλάσσιος τουρισμός και ο τουρισμός των υγροβιότοπων
• Θρησκευτικός τουρισμός
• Αστικός τουρισμός
Είναι φανερό ότι οι μορφές αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μαζικό τουρισμό, με την έννοια του παραθαλάσσιου μαζικού τουρισμού. Ωστόσο δρουν συμπληρωματικά προς αυτόν, συμβάλλοντας, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών της περιφέρειας.
Ελένη Σπυριδάκη

www.anthropos.gr

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

Λοβέρδος - Κέντρο Υγείας Πάργας 1- 0


Στο ΚΥ Πάργας υπηρετούσαν μέχρι τώρα δύο μόνιμοι γιατροί. Με χίλιες δυό προσπάθειες και με τη βοήθεια άλλων γιατρών από γειτονικά Κ. Υ. κατάφεραν να το διατηρούν ανοιχτό και μάλιστα να εφημερεύει σε καθημερινή βάση. Οι δύο όμως γιατροί φαίνεται ότι είναι πολλοί για ένα Κ.Υ. μιας τουριστικής περιοχής σαν την Πάργα που το καλοκαίρι πολλαπλασιάζει τον πληθυσμός της κι έτσι με άνωθεν εντολή ( παλιά μου τέχνη κόσκινο ) ο ένας από τους δύο, παρ΄όλο που είχε μόνιμη θέση στην Πάργα, μετακινήθηκε στην Πάτμο. Ευχαριστούμε λοιπόν που ο κ. Λοβέρδος περιποιήθηκε την Πάργα με τον τρόπο αυτό και μάλιστα κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Δεν τρέφαμε καμμιά αυταπάτη ότι μπορεί να άλλαξε κάτι στην πολιτική των «άνωθεν εντολών» μόνο να μη κατηγορήσει τους γιατρούς ότι κρύβουν και την πληθώρα των γιατρών που υπηρετούν στο Κ. Υ. Πάργας μέσα στις αποθήκες όπως κάνει με τα υλικά των νοσοκομείων.

Λαμπρινή Σούρδη
Εκπρόσωπος ιατρών στο Δ.Σ. Νοσοκομείου Πρέβεζας

http://epirusgate.blogspot.com/2011/05/1-0.htmlΚυριακή 8 Μαΐου 2011

Η ΕΞΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΡΑΠΑ-ΜΑΛΙ


Νύχτα και με συνοδεία σκάφους του Λιμενικού έστησε την εξέδρα η ΔΕΠΑ στην Πέρδικα για να μην γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους λίγο πριν τις 10 εχτές το βράδυ.
Οι κάτοικοι της Πέρδικας όμως που επαγρυπνούσαν συγκεντρώθηκαν, παρά το περασμένο της ώρας, και διαμαρτυρήθηκαν.
Αυτή την φορά η ΔΕΠΑ επέλεξε να στήσει την πλωτή εξέδρα 500 μέτρα από την ακτή για να αποφύγει τις αντιδράσεις των Περδικιωτών!
(Πηγή: ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (igoumenitsa) 89,2 fm )Πέρδικα 7/5/2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας ομόφωνα καταγγέλλει την Κυβέρνηση και την ΔΕΠΑ η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στην θαλάσσια και αμιγώς τουριστική περιοχή της Πέρδικας, συνεχίζοντας τις εργασίες για την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου μη λαμβάνοντας υπόψιν τις ξεκάθαρες αποφάσεις της Τοπικής Κοινωνίας και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας στις 23 Μαρτίου 2011 με την οποία ΔΕΝ αποδέχεται την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης και την διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Πέρδικας καθώς και της ευρύτερης Τουριστικής Ζώνης (Σύβοτα, Πέρδικα, Πάργα).


Ο Λαός της Πέρδικας ενωμένος και αποφασισμένος συνεχίζει τις δυναμικές κινητοποιήσεις και τον αγώνα του, ημέρα και νύχτα μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά του.


Κάνουμε για μια ακόμα φορά σαφές σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα ότι αυτό το έργο στην Πέρδικα και στην ευρύτερη τουριστική ζώνη, ΔΕΝ θα επιτρέψουμε να πραγματοποιηθεί.Ο δίκαιος αγώνας μας συνεχίζεται…!!!

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Συνάντηση για τον αποδέκτη των αστικών λυμάτων Παραμυθιάς

Την έντονη αντίδραση των κατοίκων του Δήμου Πάργας μετέφερε ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Ζάκας στην Δήμαρχο Σουλίου σε συνάντηση που είχαν την Δευτέρα στο Δημαρχείο στην Παραμυθιά. Η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας που καθορίζει τον Κωκυτό ως αποδέκτη αστικών λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Παραμυθιάς, θεωρούν ότι υποβαθμίζει τον ποταμό Αχέροντα και την παραλία της Αμμουδιάς.Ο ποταμός Αχέροντας και οι παραπόταμοί του είναι προστατευόμενη περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 ενώ έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικής σημασίας προστατευόμενοι από τη σχετική νομοθεσία του ΥΠΠΟΤ.Παράλληλα ο Αχέροντας δέχεται τις απορροές του αρδευτικού δικτύου της πεδιάδας Φαναρίου έχοντας σημαντική επιβάρυνση από θρεπτικά άλατα που προκαλούν ευτροφικές συνθήκες.Ο κ Ζάκας μεταφέροντας τις προτάσεις και των άλλων περιφερειακών συμβούλων της Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας του κ .Αρβανίτη και της κας.Αναγνώστου, ζήτησε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που η σημερινή τεχνολογία προσφέρει, για να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση τόσο του ποταμού Αχέροντα όσο και της παραλίας της Αμμουδιάς σε βάρος της επιχειρούμενης τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής.Η κα. Μπραϊμη αφού ενημέρωσε για τις έως τώρα ενέργειές της έδειξε πρόθυμη να συνεργαστεί για οποιαδήποτε εφικτή λύση.Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος της μάλιστα, είναι ότι δυο από τις προτεινόμενες λύσεις των περιφερειακών σύμβουλων της Πρέβεζας για υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε δημοτική έκταση του Δήμου Σουλίου αλλά και η τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία έχουν ήδη εξεταστεί πλην όμως κατά την κα. Μπραϊμη φαίνονται λύσεις ανέφικτες οικονομικά.Η τρίτη πρόταση των περιφερειακών συμβούλων για κατασκευή τεχνητού υδροβιότοπου βρίσκει επίσης πρόθυμη την Δήμαρχο να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση.Η επιλογή αυτή μάλιστα θεωρείται ότι είναι τεχνικά εφικτή και έχει τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι παραπάνω περιφερειακοί είναι στη διάθεση της Δημάρχου για εξειδίκευση της πρότασής τους.Ο κ Ζάκας διευκρίνισε στην κα.Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει πρόθεση σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε εμπόδια στη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου της επεξεργασίας των λυμάτων της Παραμυθιάς, αλλά να συμβάλλουμε ώστε η υλοποίηση του εν λόγω έργου να γίνει με τέτοιους όρους που δεν θα υποβαθμίζει τον ποταμό Αχέροντα και τον όρμο της Αμμουδιάς.Για το σκοπό αυτό είμαστε σε διάθεσή για οποιαδήποτε συνεργασία που θα συμβάλλει στον παραπάνω επιδιωκόμενο στόχο.

Κώστας Αρβανίτης

Γιώργος Ζάκας

Δήμητρα Αναγνώστου

http://epirusgate.blogspot.com/2011/05/blog-post_7274.html