Γιατί η Πάργα δεν τελειώνει στα τραπεζάκια της παραλίας.
Γιατί η Πάργα δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός.
Γιατί η Πάργα έχει χωριά, καλλιέργειες, προϊόντα.
Γιατί η Πάργα έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.
Γιατί η Πάργα είναι σε τόπο εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Γιατί η Πάργα έχει μπροστά της τον ανοιχτό ορίζοντα …
Γιατί η Πάργα έχει ανθρώπους με ανοιχτούς ορίζοντες!

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Ένα νέο δικαίωμα για τους πολίτες της Ε.Ε.


Δημοσιεύουμε παρακάτω ενημερωτικό υλικό σχετικά με έναν καινούργιο θεσμό της Ε.Ε., την "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών", που πιστεύουμε ότι αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστός και να στηριχθεί.
Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί επιπλέον για το θεσμό, να δεί τις πρωτοβουλίες που είναι ανοιχτές και να πιθανόν στηρίξει κάποιες από αυτές με την υπογραφή του, μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο:
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των πρωτοβουλιών που είναι ανοιχτές ξεχωρίσαμε και τις:

 Ευρωπαϊκή Παιδεία Υψηλής Ποιότητας για Όλους.

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

   
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών; 
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων . Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011. 

Τι μπορεί να προταθεί ως πρωτοβουλία πολιτών; 
 Μια πρωτοβουλία πολιτών είναι δυνατή σε οποιονδήποτε τομέα όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία, π.χ. περιβάλλον, γεωργία, μεταφορές και δημόσια υγεία. 
Ποιος μπορεί να διοργανώσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και πώς; 
Για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συγκροτήσουν μια "επιτροπή πολιτών" αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. Τα μέλη της επιτροπής πολιτών πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου* στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών). Πρωτοβουλίες πολιτών δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις μπορούν, ωστόσο, να προωθούν ή να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια. Η επιτροπή πολιτών, προτού αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες, πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία της σε αυτόν τον ιστότοπο. Μετά την επιβεβαίωση της καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν τις υπογραφές. * Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 

Ποιος μπορεί να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία πολιτών και πώς;
 Όλοι οι πολίτες της ΕΕ (υπήκοοι κράτους μέλους) σε ηλικία που τους παρέχει δικαίωμα ψήφου* στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου το όριο ηλικίας είναι 16 ετών) μπορούν να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Για να υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία, οι πολίτες πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης που χορηγείται από τους διοργανωτές, σε χαρτί ή επιγραμμικά. Η υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας δεν είναι δυνατή μέσω αυτού του ιστότοπου. * Οι πολίτες δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί μόνο να έχουν την κατάλληλη ηλικία. 

Τι συμβαίνει όταν μια πρωτοβουλία πολιτών λάβει ένα εκατομμύριο υπογραφές; 
Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την πρωτοβουλία. Εντός 3 μηνών από την παραλαβή της πρωτοβουλίας: οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συναντηθούν με τους διοργανωτές προκειμένου οι τελευταίοι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγει η πρωτοβουλία τους οι διοργανωτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επιτροπή θα απαντήσει επίσημα και θα αναφέρει τις ενέργειες που θα προτείνει ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλίας πολιτών, εφόσον προτείνει ενέργειες, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η απάντηση αυτή, η οποία θα έχει μορφή ανακοίνωσης, θα εκδοθεί επίσημα από το σώμα των επιτρόπων και θα δημοσιευθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία ως αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση ανταποκρινόμενη σε πρωτοβουλία πολιτών, θα ακολουθηθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία: η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλεται στο νομοθέτη (κατά κανόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο στο Συμβούλιο) και, εάν εγκριθεί, γίνεται νόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου